Лектор: гл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялков

Код: BIDE39, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 1, Лабораторни упражнения - 3

ОКС: бакалавър

Упражнения

1.Въведение и интерфейс
2.Скициране.
3.Базови инструменти за моделиране - изтегляне и развъртане.
4.Инструменти за моделиране. Унаследяване на операции.
5.Пространствени винтови линии и пружини.
6.Сглобени единици 1-ва част.
7.Сглобени единици 2-ра част.
8.Чертожна документация.
9.Линии и криви в пространството.
10.Моделиране на тела чрез повърхнинна технология 1-ва част.
11.Моделиране на тела чрез повърхнинна технология 2-ра част.
12.Моделиране на свободни форми 1-ва част.
13.Визуализация и рендиране.
14.Моделиране на свободни форми 2-ра част.
15.Свободно моделиране