"Машиностроене и уредостроене" -
програма "Полимерно инженерство"

През май 1980 год. се разкрива специалност "Техника и технология на неметалните материали" към професионално направление "Машиностроене и уредостроене" и до 1997 год. са дипломирани общо 26 машинни инженери. От 1998 год. катедрата провежда обучение по модул "Неметални материали и конструкции" към бакалавърска специалност "Машиностроене" и по магистърската програма "Полимерно инженерство" към магистърска специалност "Машиностроене и уредостроене".

Специализацията по модул "Неметални материали и конструкции" се придобива чрез изучаване на 6 специализиращи дисциплини в трети и четвърти курс, даващи знания за: полимерните материали и композити и проектирането на изделия от тях; технически гумени изделия; механика на полимерите; техника, технологии и инструментална екипировка за преработка на полимерни материали; безразрушителен контрол и диагностика. Модулът завършва с разработване на дипломна работа като дипломантите проектират изделия от неметални материали, технология или инструментална екипировка за производството им. Тези знания обогатяват инженерната култура и са особено полезни за машинния инженер по специалност "Машиностроене".

Магистърската програма "Полимерно инженерство" надгражда знанията получени в бакалавърската специализация с нови авангардни и високотехнологични материали и приложения. Студентите активно се включват в научноизследователската дейност на катедрата като се учат да трансформират и развиват инженерните идеи и резултатите от научните изследвания в разработването на нови или усъвършенствани инженерни материали и продукти и да ги внедряват в практиката. Компетентният и обоснован избор на неметални материали при проектирането на инженерни продукти дава възможност за постигане на високо качество, технически характеристики и икономическа ефективност.

Бакалавърската и магистърска специализации по Неметални материали и конструкции" и "Полимерно инженерство" са привлекателни за студентите, защото разширяват възможностите за реализация на машинните инженери от МФ, както в България, така и в Европейския съюз и по света.

Проектиране на иновативни инженерни продукти

През 2013 г. към катедрата бе разкрита нова магистърска специалност "Проектиране на иновативни инженерни продукти", а от учебната 2014/2015 вече се обучават и първите студенти. Тя предлага съвместно обучение с катедра „Инженерен дизайн“ като целта е да се подготвят специалисти, които да съчетават точността и прецизността на науката, технологиите и инженеринга с вдъхновението и креативността на дизайна, за да постигат пазарен успех чрез иновации. Студентите се обучават по художествено, ергономично и компютърно проектиране, моделиране и анализ на конкретни изделия (изделия за бита, транспортни средства, опаковки и др.) и инструментална екипировка за получаването им. Именно тези изделия са избрани като обекти за проектиране, защото това са инженерните продукти, които са непосредствено ориентирани към масовия потребител, и защото това са изделията, които най-вече изискват дизайн-мислене и концептуално проектиране.

На магистрите се предоставя възможност да овладеят съвременните методи и технологии за моделиране на обекти, както в техния приложен аспект за софтуерна реализация чрез използване на CAD система от висок клас (Siemens NX), така и за усвояването на нови методи в проектирането, дизайна и анализа на нови продукти и усъвършенстването на познати изделия.

Целта е да се подготвят специалисти, които обосновано и компетентно да прилагат съвременни материали и технологии, и научен екологично издържан подход за иновативни продукти с високи технически възможности, рационалност, ергономичност и привлекателен външен вид. Тази магистратура е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по всички специалности от област 5. "Технически науки". Основната идея е да се подготвят инженери, които да имат и дизайнерски познания с цел да се използва иновационният потенциал на дизайна и да се развива новаторско мислене, което е световна тенденция в инженерното образование.

Завършилите специалност "Проектиране на иновативни инженерни продукти" могат да имат различна творческа кариера: като дизайн-проектанти, консултанти, предприемачи, хора със свободни професии, както и в рамките на фирми и корпорации във всички отрасли на икономиката, науката и образованието. Магистратурата дава възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен "Доктор".