1947 година.

С Решение на Министерския съвет се откриват катедри към създадения през 1945 год. Машинен факултет на Държавната Политехника. Между тях е и катедра "Общо машинознание и повдигателни механизми" - първообразът на днешната катедра МЕНК.

1956 година.

Преподавателите по Машинно чертане преминават в новосъздадената катедра “Дескриптивна геометрия и машинно чертане “. Основната катедра получава името "Машинни елементи и подемно - транспортни съоръжения".

1962 година.

Отделя се самостоятелна катедра “Подемно - транспортни, строителни и минни машини“. Основната катедра получава името "Машинни елементи и теория на механизмите и машините".

1968 година.

Част от преподавателите преминават в новосъздадената катедра “Механично уредостроене“.

1974 година.

Катедрата е разделена на две самостоятелни катедри: катедра “Машинни елементи” - към Машиностроителния факултет и катедра “Теория на механизмите и машините” - към Машинно-технологичния факултет.

1997 година.

С Решение на Факултетен съвет катедра "Машинни елементи" и учебна лаборатория "Неметални материали и конструкции" се сливат в катедра "Машинни елементи и неметални конструкции".

Катедрата е ръководена от:

Международни връзки

Международното сътрудничество на катедра “Машинни елементи” се е развивало в следните направления:

Програми и договори по двустранно сътрудничество между отделни катедри, ВУЗ или институти

Участие в международни прояви - конгреси, конференции, симпозиуми.

Посещения на чуждестранни гости в катедрата

Специализации на членове от катедрата в чужди ВУЗ

Подробната история на катедрата може да бъде разгледана тук История на катедра МЕНК »