Настоящата история на катедра “Машинни елементи”представлява сбор на факти, базирани на открити от съставителя документи и спомени на дългогодишни членове на катедрата. Основната част бе съставена през 1995 год. във връзка с юбилейните тържества в Техническия Университет. През 1997 год. текстът бе допълнен и коригиран съобразно забележките и препоръките на ст.н.с.I ст. д-р инж. К.Арнаудов (БАН), дългогодишен преподавател в катедрата, на който съставителят изказва благодарност.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1942 г. Начало на дейността на ВисшетоТехническоУчилище в София, създадено с приетия от Народното Събрание Закон за Висше Техническо Училище (26.V.1941 год.) и утвърдено с Указ No22/12.VI.1941 на цар Борис III (ДВ No 126/12.VI.1941 г.). Съгласно текста на Закона (чл.7) в състава на Машинно-Технологическия Факултет е включена катедра "Общо и специално машинознание", която може да се счита за предшественица на настоящата катедра “Машинни елементи”. Информация за състава и дейността на тази катедра липсва.

През 1944 год. във връзка с бомбардировките над София Училището е евакуирано в гр. Ловеч; в края на 1944 год. се завръща в София. Занятията се възобновяват през учебната 1945/46 год.

1945 год. С указ No 66/28.III.1945 год. на Регенетството (ДВ No 78/5.IV.1945 год.) се одобряват изменения и допълнения на Закона за Висшето Техническо Училище. Съгласно изменения чл.7 в състава на Машинно - Електро - Технологическия Факултет е включена катедра "Общо машинознание, строителни и повдигателни машини". С указ No 237/24.X.1945 год. на Регенетството Висшето Техническо Училище получава наименованието ДЪРЖАВНА ПОЛИТЕХНИКА, а факултетът се преименува на МАШИНЕН ФАКУЛТЕТ с четири отдела:

1947 год. С указ No 104 (ДВ No 153/5.VII.1947 год.) Народното Събрание приема Закон за Висшето Образование, съгласно който (чл.92) в състава на Машинния Факултет е включена катедра "Общо машинознание и повдигателни съоръжения".

1951 год. Политехниката се именува ДЪРЖАВНА ПОЛИТЕХНИКА "СТАЛИН" и в нея се обособяват седем факултета:

1953 год. Държавната Политехника “Сталин” се разделя на четири самостоятелни висши учебни заведения:

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 - 1974 ГОД.

Със създаването на Машинния Факултет към Държавната Политехника са назначени и първите хабилитирани преподаватели, за да поемат организацията на учебния процес. Между тях е и извънредния професор инж. Георги Емануилов Ангелов (назначен на 20.X.1945 год.), който поема ръководството на катедра "Общо машинознание, строителни и повдигателни машини"- предшественица на настоящата катедра "Машинни елементи". Катедрата е имала комплексен общотехнически характер и е обучавала студентите от различните факултети на Политехниката по дисциплините Машинознание, Машинно чертане, Машинни елементи, Подемно-транспортни машини и др. Към периода на разделянето на Политехниката на четири самостоятелни висши учебни заведения (1953 год.) датират и първите сведения за преподавателския състав - съгласно Списъка на персонала на МЕИ - София, в катедра "Общо машинознание и повдигателни съоръжения" фигурират следните имена:

Завеждащ катедра - проф.инж. Георги Емануилов Ангелов,

Старши асистенти:

Асистенти:

Хонорувани асистенти : инж. Дойчин Недялков, инж. Андрей Димитров, инж. Иван Стоянов, инж. Иван Баларев, инж. Спиро Трифонов, инж. Иван Иванов, инж. Никола Пандезов.

1954 - 1962 год. Дисциплината Машинно чертане и съответните преподаватели преминават в катедра “Дескриптивна геометрия с машинно чертане” с ръководител доц. Георги Петров. От катедра “Хидравлични машини” се прехвърля дисциплината Теория на механизмите и машините с преподавателя инж. Михаил Константинов. Основната катедра вече се нарича “Машинни елементи и подемно - транспортни машини”. Секретарка на катедрата е Г. Стоилова.

В катедрата постъпват нови преподаватели: инж. Слави Начев, инж. Нурхан Чавушян, инж. Н.Коларов ( починал 1957 год.), инж. Кирил Арнаудов, инж. Петко Йорданов, инж. Людмил Стойчев, инж. Николай Райнов, инж. Цанко Недев, инж. Михаил Милков, инж. Георги Стаматов, инж. Тони Янев, инж. Иван Коларов, инж.Михаил Проданов, инж. Петко Караиванов, инж. Кольо Донев, инж. Данчо Данчев, инж. Стоян Попов, инж. Тодор Кожухаров и др.

Някои от преподавателите от предишния състав на катедрата се пенсионират или напускат.

1962 год. Отделя се самостоятелна катедра “Подемно - транспортни машини” с ръководител доц. инж. Владимир Дивизиев. Основната катедра получава името “Машинни елементи и теория на механизмите и машините” и има следния състав:

Ръководител - проф.инж. Георги Ангелов

Преподаватели:

Асистенти: инж. Кирил Арнаудов, инж. Михаил Милков, инж. Людмил Стойчев, инж. Николай Райнов, инж. Тони Янев, инж. Данчо Данчев (по - късно преминал в катедра ПТМ), инж. Стоян Попов, инж. Тодор Кожухаров.

Секретарка на катедрата е Вела Гешова.

1963 - 1968 год. Катедрата се развива интензивно и разширява състава си. Хабилитират се нейни членове:

Научното звание ДОЦЕНТ получават: инж. Александър Вригазов (1967), инж. Цанко Недев (1967), инж. Петко Йорданов (1967), ктн Кирил Арнаудов (1969).

Научната степен КТН (д-р инж.) е присъдена на инж. Михаил Милков и на инж. Кирил Арнаудов.

В катедрата постъпват нови асистенти : инж. Атанас Арнаудов (1963), инж. Петър Захариев (1963), инж. Венелин Живков (1963), инж. Крум Захариев (1963), инж. Никола Чупаров (1963), инж. Петър Живков (1963 - стажант асистент, 1965 - асистент), инж. Милко Мошков (1964), инж. Огнян Кючуков (1965), инж. Асен Бинев (1965), инж. Петър Ценов (1965 - стажант-асистент, 1967 - асистент), инж. Добри Пакьов (1965), инж. Цветан Савов (1965), инж. Божан Троянов (1965), инж. Любен Михайлов (1966), инж. Георги Димчев (1966), инж. Добри Карадимитров (1966), инж. Петър Манолов (1966), инж. Благой Павлов (1967, напуснал 1968), инж. Веселин Павлов (1968), инж. Иван Герчев (1968), инж. Александър Лилов (1968).

1967 - 68 год. По инициатива на проф. Ангелов и с активното участие на членове на катедрата се разработва учебен план за нова специалност - Механично уредостроене. Създава се и нова катедра “Механично уредостроене” с ръководител доц.инж. Дойчо Димитров (IV.1968), в която преминават доц. Цанко Недев, ас. Петър Живков, ас. Божан Троянов и ас. Александър Лилов.

По това време в катедрата се появява напрежение и климатът се влошава вследстие на дейстията на някои нейни членове (ст.ас. Цветан Савов, доц. Ал. Вригазов, гл.ас. Никола Чупаров, ст.ас. Добри Пакьов), представяни като борба с нередностите и семействеността. Без да има финансова самостоятелност, катедрата е подложена на финансова ревизия, която приключва без особени резултати, но отношенията между колегите са влошени, като в някои случаи се достига до антагонизъм. От страна на горепосочените лица се оказва психологически натиск върху редица членове на катедрата. В резултат на това напускат ст.преп. Георги Стаматов, гл.ас. Людмил Стойчев, гл.ас. Тони Янев, гл.ас. Николай Райнов, ст.ас. Петър Захариев, ас. Благой Павлов и др.

1969 год. Проф. Георги Ангелов е пенсиониран, което той възприема с огорчение и до смъртта си (1971) не посещава повече катедрата. За ръководител на катедрата е назначен доц. инж. Александър Вригазов.

Към 1.IV.1970 год. катедра “Машинни елементи и теория на механизмите и машините” има следния състав ( в скоби са дадени годината на постъпване и дисциплината, по която е назначен преподавателя):

 1. Доц.инж. Александър Вригазов (1953, ТММ) - ръководител катедра
 2. Доц.инж. Михаил Константинов (1950, ТММ)
 3. Доц.инж. Петко Йорданов (1956 - Маш.чертане, 1958 - МЕ)
 4. Доц. ктн Кирил Арнаудов (1957, МЕ)
 5. Гл.ас. ктн Михаил Милков (1959, ТММ)
 6. Гл.ас.инж. Никола Чупаров (1963, МЕ)
 7. Гл.ас. инж. Крум Захариев (1963, МЕ)
 8. Ст.ас. инж. Стоян Попов (1962, ТММ)
 9. Ст.ас. инж. Тодор Кожухаров (1962, МЕ)
 10. Ст.ас. инж.Атанас Арнаудов (1963, МЕ)
 11. Ст.ас. инж. Венелин Живков (1963, ТММ)
 12. Ст.ас. инж. Милко Мошков (1964, ТММ)
 13. Ст.ас. инж. Огнян Кючуков (1965, МЕ)
 14. Ст.ас. инж. Петър Ценов (1965, ТММ)
 15. Ст.ас. инж. Добри Пакьов (1965, ТММ)
 16. Ст.ас. инж. Цветан Савов (1965, ТММ)
 17. Ст.ас. инж. Любен Михайлов (1966, ТММ)
 18. Ст.ас. инж. Георги Димчев (1966, МЕ)
 19. Ст.ас. инж. Добри Карадимитров (1966, ТММ)
 20. Ас. инж. Асен Бинев (1965, МЕ)
 21. Ас. инж. Петър Манолов (1966, МЕ)
 22. Ас. инж. Веселин Павлов (1968, МЕ)
 23. Ас. инж. Иван Герчев (1968, МЕ)
 24. Ас. инж. Витан Гълъбов (1969, ТММ)
 25. Ас. инж. Николай Минчев (1970, ТММ)

През X.1970 год. е назначен за асистент инж. Венко Венков

През 1972 год. от Военната Академия е прехвърлен доц. инж. Николай Николов.

В резултат на продължаващия психологически натиск напуска гл.ас. ктн. Михаил Милков (1970).

1973 год. Ръководството на катедрата се поема от доц. инж. Михаил Константинов (от 1974 год. - професор)

Климатът в катедрата продължава да е напрегнат. На катедрени съвети се отправят нападки, като нерядко се стига до разправа срещу редица преподаватели (доц. П. Йорданов, доц. К. Арнаудов, гл.ас. К. Захариев, ст.ас. М. Мошков и др.). За оказване на натиск се използува нововъведената процедура за атестиране на преподавателските кадри.

Съгласно разработените нови учебни планове, за някои специалности в Института се въвеждат т.нар. смесени (хибридни) дисциплини от съществуващите “Машинни елементи” и “Теория на механизмите и машините”. Подготовката и ръководството на тези дисциплини пораждат спорове в катедрата и се явяват причина за противопоставяне на преподавателите от двете основни направления - МЕ и ТММ. От страна на ръководството на катедрата се предлага нова структура на катедрата, състояща се от три “тематични направления”:

Ръководството отдава предпочитанията си на “Теорията на конструирането”, като я счита за най - прогресивна, а “Машинните елементи” са обявени за остаряла и отмираща дисциплина. Преподавателите са приканени да се определят към някое от тематичните направления.

Всичко това предизвиква остра реакция от страна на преподавателите по Машинни елементи, които се обръщат към ръководните органи на Института с редица документи (вж. приложенията). Издига се идеята за разделяне на катедрата и на смесените дисциплини. Тази идея преминава през редица перипетии.

1974 год. Катедрата е разделена на две самостоятелни катедри (заповед No 1935/01.07.1974 год. на тогавашния Комитет за Наука Технически Прогрес и Висше Образование - КНТПВО):

III. РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА КАТЕДРА “МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ”

Към 01.07.1974 год. катедра “Машинни елементи” има следния състав:

 1. Доц. инж. Петко Вълев Йорданов - ръководител катедра
 2. Доц. ктн Кирил Борисов Арнаудов
 3. Доц. инж. Николай Борисов Николов
 4. Гл.ас. ктн Крум Самуилов Захариев
 5. Гл.ас. Атанас Петков Арнаудов
 6. Гл.ас. Георги Николов Димчев
 7. Ст.ас. Огнян Василев Кючуков
 8. Ст.ас. Асен Бинев Маринов
 9. Ст.ас. Петър Манолов Георгиев
 10. Ст.ас. Иван Герчев Петров
 11. Ст.ас. Венко Христов Венков
 12. Стаж.ас. Петър Колев Колев (постъпил 1974 год.)

През м.октомври 1974 год за секретарка на катедрата е назначена Елинка Ст. Върхошкова.

1974 - 1984 год. Катедра “Машинни елементи” продължава развитието си и приема нови членове:

При обсъждане на отчетите за мандатните периоди (1980; 1984 год.), на катедрени съвети са отправени критики от страна на доц. ктн К.Арнаудов към ръководителя на катедрата за неправилен стил и метод на работа , острота в личните отношения, както и изоставане в научната работа. През този период катедрата обучава студентите от машиностроителните факултети (МФ, МТФ, ЕМФ, ТФ) по дисциплината Машинни елементи в IV и V семестър - лекции 45 + 30 часа, лаб.упражнения 0 +15 часа, курсов проект 30 + 45 часа.

1985 - 1989 год.

От ВМГИ е прехвърлен доц.ктн Йордан Владимиров Вучев (1985).

Постъпват като асистенти : инж. Владимир Йорданов Николов (1985), ктн Любомир Ванков Димитров (1986), инж. Владимир Нейков Нейков (1988), ктн Нестор Асенов Каролев (1988), инж. Корнелия Йорданова Гочева (1988), ктн Антонин Дочов Узунов (1989).

Зачислени са следните аспиранти: инж. Корнелия Й. Гочева (1985), инж. Елена В. Златанова (1985, на самостоятелна подготовка), инж. Недялка К. Стоева (1985), инж. Владимир И. Драгиев (1985, на самостоятелна подготовка), инж. Георги И. Джамбазов (1988), инж. Йордан В. Джамбов (1989), инж. Иван Ст. Дечев (1989).

Научното звание ДОЦЕНТ получава ктн Никола Христов Атанасов (1985).

Научната степен КАНДИДАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ (д-р инж.) се присъжда на: инж. Валерио Ат. Трънев (1986), инж. Елена В. Златанова (1987), инж. Николай Ц. Велинов (1987).

Напуска катедрата доц.ктн Кирил Б. Арнаудов (1986) - отива в БАН. В пенсия излизат доц. ктн Йордан Вучев (1988) и доц. ктн Спас Душков (1988).

Напуска секретарката Ст. Бъчварова (1985) на нейното място е назначена Светла Й. Керезова, която работи до м. март 1988 год.. След това секретарка е Христина Пройкова (от март до септември 1988 год.). От м. октомври 1988 год. секретарка на катедрата е Янка Г. Иванова.

Ноември 1989 год. Поради изтичане на мандата на ръководителя на катедрата и предстоящото му пенсиониране, се провеждат избори за нов ръководител катедра. С решение на Факултетният съвет на Машиностроителния Факултет през м. декември 1989 год. за ръководител на катедра “Машинни елементи” е избран доц. ктн Георги Николов Димчев.

1990 - 1992 год. Постъпват: като асистент - инж. Александър Любомиров Александров (1990), като аспирант - асистент инж. Ивайло Иванов Ковачев (1992) и като аспирант на самостоятелна подготовка инж. Венелин И. Нинов (1990).

В пенсия излизат : доц. инж. Николай Николов (1990), доц. инж. Петко Йорданов (1991) и гл.ас. инж. Огнян Кючуков (1992).

Напуска също секретарката Янка Иванова (1992). На нейното място е назначена Росица Банова Спасова.

Март 1992 год. Провежда се нов избор за ръководител катедра. За ръководител на катедра “Машинни елементи” Факултетният съвет на Машиностроителния факултет утвърждава доц. ктн Никола Христов Атанасов.

1992 - 1995 год. Като асистенти постъпват инж. Емил Георгиев Георгиев (1994) и инж. Ангел Тодоров Ангелов (1994)

Званието д-р инж. се присъжда на инж. Йордан Джамбов (1994)

Напускат катедрата гл.ас. Асен Бинев (1993), ст.ас. Нестор Каролев (1994) и ст.ас. Владимир Нейков (1994).

1995-1997 год. Катедрата обучава студентите от Машиностроителния, Машинно-технологичния, Транспортния и Енерго-машиностроителния факултети по дисциплината “Машинни елементи”, която съгласно новите учебни планове за някои специалности е включена като част от новата дисциплина “Основи на конструирането на машините” (ОКМ). Преподаватели от катедрата участвуват в обучението на студенти от Английския и Немския факултети.

Чрез конкурс постъпва като асистент инж. Ивайло И. Ковачев (1996).

Обявен е конкурс за доцент по Машинни елементи, спечелен от д-р инж. Александър Евгениев Янков (1997).

Напуска катедрата ас. инж. Емил Георгиев (1997).

Състав на катедра “Машинни елементи” към 01.06.1997 год.

 1. Доц. д-р инж. Никола Христов Атанасов - ръководител катедра
 2. Хабилитирани преподаватели:

 3. Доц. д-р инж. Крум Самуилов Захариев
 4. Доц. д-р инж. Георги Николов Димчев
 5. Доц. д-р инж. Александър Евгениев Янков
 6. Асистенти:

 7. Гл.ас. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
 8. Гл.ас. д-р инж. Антонин Дочов Узунов
 9. Гл.ас. инж. Венко Христов Венков
 10. Гл.ас. инж. Петър Манолов Георгиев
 11. Гл.ас. инж. Иван Петров Герчев
 12. Гл.ас. инж. Петър Колев Колев
 13. Гл.ас. инж. Владимир Йорданов Николов
 14. Гл.ас. инж. Корнелия Йорданова Гочева
 15. Ст.ас. инж. Александър Любомиров Александров
 16. Ст.ас. инж. Ангел Тодоров Ангелов
 17. Ас. инж. Ивайло Иванов Ковачев
 18. Помощно - технически персонал:

 19. Инж. Любомир Александров Цонов
 20. Димитър Николов Зехирев
 21. Нейко Печев Нейков
 22. Росица Банова Спасова

февруари 1998 год. С решение на Академичния съвет на Техническия Университет - София, на базата на катедра “Машинни елементи” и лабораторията по Техника и технология на неметалните материали е създадена нова катедра “Машинни елементи и неметални конструкции”. На 05.02.1998 год за Ръководител на катедрата е избран доц. д-р инж. Никола Христов Атанасов.

Поради пенсиониране от състава на катедрата излизат гл.ас. Иван Герчев и гл.ас. Петър Манолов.

IV. РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА “МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И НЕМЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ”

Състав на катедра “МЕ и НК” към м.март 1998 год.

Ръководител - доц. д-р инж. Никола Христов Атанасов

Секция “Машинни елементи”:

Секция “Неметални материали и конструкции”:

Помощно-технически персонал:

1998 год. Поради пенсиониране напуска доц. д-р инж. Иванка Сгурева.

Допълнение 2007 г. ст. ас. П. Недялков

2005-2006 год. Постъпват като асистенти маг. инж. Петко Николов Недялков (2005), маг. инж. Драгомир Цанков Вражилски (2006) и като доцент д-р инж. Димитър Николов Ралев (2006). Постъпва като асистент д-р Мартин Филипов Раденков (2006).

Напуска катедрата гл.ас. д-р инж. Ивайло Иванов Ковачев (2006).

В катедрата е възстановен като преподавател гл. ас. Антонин Узунов.

2006 - 2007г.

Хабилитират се доц. д-р инж. Валентин Каменов Диков (2006) и доц. д-р инж. Станчо Кавалджиев (2007). Постъпва като асистент по специалност "Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура" ас. маг. инж. Дамян Стоянов Ганчев (2007). Пенсионира се доц. д-р инж. Филип Димитров Раденков (2007).

За декан на МФ е избран доц. д-р инж. Л. Димитров (XII. 2007), а за ръководител катедра е преизбран доц. д-р инж. Н. Атанасов (XII. 2007).

2008 - 2009г.

Гл. ас. маг. инж. Владимир Николов защитава дисертация за ОНС "доктор" (2008), ст. ас. маг. инж. защитава дисертация за ОНС "доктор" (2009). За ръководител катедра е избран доц. д-р Димитър Ралев (2009).

2010 - 2011г.

Ст. ас. маг. инж. Драгомир Вражилски защитава дисертация за ОНС "доктор" (2010).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Защитени дисертации от членове на катедрата за образователната и научната степен “доктор”

 1. Доц. Кирил Борисов Арнаудов - “ Изследване на изравняването на натоварването в планетните зъбни предавки”, ТУ - Дрезден, 1968 г.
 2. Доц. Крум Самуилов Захариев - “ Петови лагери с газово смазване”, ЛПИ - Ленинград, 1974 г.
 3. Доц. Йордан Владимиров Вучев - “Изследване на влиянието на конструктивните параметри на ротационно - ролковите мелници върху технологичните им параметри”, ВМГИ - София, 1974 г.
 4. Доц. Георги Николов Димчев - “Конструктивни и експериментални изследвания на вълнови зъбни предавки”, ВМЕИ - София, 1975.
 5. Доц. Никола Христов Атанасов - “Изследване на режимите на натоварване и разработка на методика за ускорено изпитване на механизми за въртене на кулокран”, МИСИ - Москва, 1977 г.
 6. Доц. Александър Евгениев Янков - “ Пневматично съпротивление на контакта на твърди тела”, ВМЕИ - София, 1978 г.
 7. Гл.ас. Антонин Дочов Узунов - “ Високооборотен ротор в еластични опори”, СТАНКИН - Москва, 1983 г.
 8. Гл.ас. Любомир Ванков Димитров - “ Влияние на служебното предназначение на изделия и детайли върху построяването на техните размерни структури при автоматизираното проектиране”, СТАНКИН - Москва, 1983 г.
 9. Гл. ас. Владимир Николов, "Моделиране и изследване на зъбно-реечен механизъм за въртене на багер", Технически Университет - София, 2008 г.
 10. Ст. ас. Петко Недялков, "Динамиично моделиране и изследване на работния процес и параметри на Вертикална вибро - импулсна мелница", Технически Университет - София, 2009 г.
 11. Ст. ас. Драгомир Вражилски, "Изследване на работния процес и параметри на вибрационен сепаратор" , Технически Университет - София, 2010 г.

Защитени докторски дисертации под научното ръководство на членове на катедрата:

 1. Инж. Веселин Василев - “ Експериментално изследване на радиални аеростатични лагери”, научен ръководител проф. инж. Г.Ангелов, 1973 г.
 2. Доц. Георги Н. Димчев - “Конструктивни и експериментални изследвания на вълнови зъбни предавки”, научен ръководител доц. инж. Петко Йорданов, 1975.
 3. Пейчо П. Пейчев - “ Изследване на кинематиката и геометрията на вълновото зацепване”, научен ръководител доц. инж. П. Йорданов, 1979 г.
 4. Инж. Валерио Ат. Трънев - “Оптимизация на зъбни предавки”, научен ръководител доц. д-р инж. Г.Димчев, 1986 год.
 5. Инж. Николай Цв. Велинов - “Изчисляване на глобоидни червячни предавки”, научен ръководител доц. д-р инж. Г.Димчев, 1987 год.
 6. Инж. Елена В. Златанова - “Експериментално изследване на радиални газостатични лагери с конзолно натоварване”, научен ръководител доц. д-р инж. К. Захариев, 1987 год.
 7. Инж. Йордан В. Джамбов - “Динамика на зъбни предавки”, научен ръководител доц. д-р инж. Г.Димчев, 1994 год.
 8. Инж. Иван Коларов - “ Изследване на контактните явления в пресовите съединения”, научен ръководител доц. д-р инж. Г.Димчев, 1996 год.
 9. Гл. ас. Ивайло Ковачев - "", научен ръководител проф. д-р инж. Г.Димчев, 19?? год.
 10. Гл. ас. Владимир Николов, "Моделиране и изследване на зъбно-реечен механизъм за въртене на багер", научен ръководител доц. д-р инж. NН. Атанасов, 2008 г.

Публикувани учебници за ВУЗ

 1. Ангелов Г. - Машинни елементи (лекции) I част 1950, Машинни елементи (лекции) II част 1952, второ обединено издание 1957, трето издание 1959, четвърто издание 1964, пето (последно) 1972, Техника, София.
 2. Николов Н., Г.Димчев, И.Герчев, К.Захариев, А.Бинев - Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи. Техника, София, 1976
 3. Димчев Г., П.Колев - Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи за спец. “Промишлена топлотехника”. Изд. ВМЕИ 1977
 4. Захариев К., В.Венков, О.Кючуков, П.Манолов - Ръководство за семинарни упражнения по машинни елементи. Изд. ВМЕИ 1978
 5. Димчев Г. - Машинни елементи (избрани глави за спец. “Промишлена топлотехника”). Изд. ВМЕИ, 1979.
 6. Арнаудов К., И.Димитров, П.Йорданов, Л.Лефтеров - Машинни елементи. Техника, София, 1980.
 7. Лефтеров Л., Д.Димитров, А.Балтаджиев, П.Петров, П.Георгиев, О.Кючуков, А.Бинев - Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи. Техника, София, 1984.
 8. Атанасов Н., К.Захариев - Машинни елементи (цикъл онагледени лекции). Изд. ВМЕИ 1990.
 9. Николов Н. - Машинни елементи - Методично ръководство. Изд. ТУ - София,1991.
 10. Атанасов Н., К.Захариев - Машинни елементи (цикъл онагледени лекции). Част II. Изд. TУ- София,1992.
 11. Николов Н., Г.Димчев, К.Захариев, И.Герчев, А.Бинев, К.Арнаудов - Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи. Изд. Техника, София, 1992.
 12. Димитров Л. - Ръководство за курсово проектиране на машинни елементи с ЕИТ. Изд. ТУ - София 1993.
 13. Атанасов Н., К.Захариев - Машинни елементи (цикъл онагледени лекции). Част I . Изд. ТУ - София 1994.
 14. Димчев Г., К.Захариев “Машинни елементи” 1, 2 и 3 част, учебник за ТУ-бакалаври /2002/
 15. Dimitrov L., "Principles of Mechanical Engineering Design - Mechanical Components" - pp. 229, Heron Press Sofia, 2006.
 16. Dimitrov L., P. Nedyalkov, Dr. Vrazhilski, "Principles of Mechanical Engineering Design - Design of Mechanical Components. Exercises" - pp. 69, Heron Press Sofia, 2010.

Книги

 1. П.Йорданов, Г.Димчев - Вълнови предавки. Техника, София, 1971.
 2. К.Арнаудов - Цилиндрични зъбни предавки - изчисляване на товароносимост. Техника, София, 1975.
 3. К.Арнаудов, И Таков - Малкомодулни зъбни колела. Техника, София, 1978.
 4. К.Арнаудов, Белчев - Пластмасови зъбни колела. Техника, София, 1979.
 5. Д. Христов, С.Начев, Г.Петков, М.Проданов, Н.Чавушян - Пресмятане и конструиране на машинни елементи. Техника, София 1965, второ издание 1969, трето 1976, четвърто 1980.
 6. К.Захариев, Г.Димчев - Конструиране на възли с търкалящи лагери. Изд. ВМЕИ 1982.
 7. И.Иванов, К.Захариев, Д.Ралев, Ц.Цветков, Г.Димчев - Съвременни механизми и елементи в машиностроенето. Техника, София, 1985.
 8. К.Захариев, Г.Димчев, И.Иванов, Г.Георгиев - Лагерни възли с търкалящи лагери. Техника, София, 1986, второ издание 1992.

Учебни курсове, водени през учебната 1996/97 год. от членове на катедрата

 1. Машинни елементи, лектори: доц.д-р инж. Г.Димчев - за ЕМФ, спец.ЕТТ, доц.д-р инж. К.Захариев - за ЕМФ, спец. ХПТ.
 2. Основи на конструирането на машините IV ( Машинни елементи I ) , лектор доц.д-р инж. Н.Атанасов - за ЕМФ, спец. ТТ.
 3. Основи на конструирането на машините V ( Машинни елементи II ) , лектор доц.д-р инж. Н.Атанасов - за ЕМФ, спец. ТТ.
 4. Основи на конструирането на машините III, лектор доц.д-р инж. Н.Атанасов - за МTФ.
 5. Mашинни елементи I ( OKM III ), лектор доц.д-р инж. К.Захариев - за МФ.
 6. Mашинни елементи II ( OKM IV ), лектор доц.д-р инж. К.Захариев - за МФ.
 7. Основи на конструирането на машините III ( Машинни елементи ), лектор доц.д-р инж. Г. Димчев - за ТФ.
 8. Проектиране на машинни елементи с помощта на ЕИМ, лектор гл.ас. д-р инж. Л. Димитров - за МФ
 9. “Manufacturing Design-1” на английски език, лектор гл.ас. д-р инж. Л. Димитров за Факултета с преподаване на английски език.
 10. “Manufacturing Design-2” на английски език, лектор гл.ас. д-р инж. А. Узунов за Факултета с преподаване на английски език.
 11. “Maschinenkonstruktionslehre” (MKL) на немски език , лектор гл.ас. П. Колев.

Допълнение 2007г. ст. ас. Недялков

Учебни курсове, водени през учебната 2007/08 год. от членове на катедрата:

 1. Машинни елементи I, лектор доц.д-р инж. Н.Атанасов - за МТФ, спец. МТТ, доц.д-р инж. Д.Ралев - за МФ, спец. МУ.
 2. Машинни елементи II, лектор доц.д-р инж. С. Кавалджиев - за МТФ, спец. МТТ, доц.д-р инж. Д.Ралев - за МФ, спец. МУ.
 3. Машинни елементи, лектори: проф. д-р инж. Г.Димчев - за ТФ, спец. ТУТ, доц.д-р инж. Ал.Янков - за ЕМФ, спец. ТЯЕ и ТТ, доц.д-р инж. Н.Атанасов - за ЕМФ, спец. ТТ и ХПТ, доц.д-р инж. Ал.Янков - за МТФ, спец. КПТМ, доц.д-р инж. Д.Ралев - за МФ, спец. Мехатроника.
 4. Основи на конструирането на машините II ( Машинни елементи I) , лектор проф.д-р инж. Г.Димчев - за ТФ, спец. АТТ.
 5. “Principles of Mechanical Engineering Design” на английски език, лектор доц. д-р инж. Л. Димитров за ФАИО.
 6. “Manufacturing Design I” на английски език, лектор доц. д-р инж. Л. Димитров за ФАИО.
 7. “Maschinenkonstruktionslehre I, II, III” (MKL) на немски език , лектор доц. д-р инж. П. Колев за ФаГИОПМ.