Лектор: гл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялков

Код: BIDE39, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 1, Лабораторни упражнения - 3

ОКС: бакалавър

Анотация

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Разширяване и развиване на познанията, инструментите и възможностите за триизмерно моделиране (CAD), получени по общо инженерните дисциплини, да се осигурят и увеличат възможностите за по-ефективен професионален диалог и съвместна работа между специалистите по “Инженерен Дизайн” и специалистите от машиностроителните специалности. ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: NX Въведение (NX Essentials); Криви (Curves); Скици (Sketcher); Променливи (Expressions); Тримерно моделиране (Feature Modeling Techniques); Синхронно моделиране (Synchronous Modeling); Сглобени конструкции (Assembly Modeling); WAVE Engineering ; Техническа документация (Drafting, Drafting For Assemblies); Повърхнинни свободни форми (Free Form Modeling); Индустриален Дизайн (Shape Studio); Работен поток за Индустриален Дизайн.