Лектор: гл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялков

Код: BIDE39, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 1, Лабораторни упражнения - 3

ОКС: бакалавър

Лекции/Записки

1. Въведение PDF
2. Въведение в NX. PDF
3. Примитиви и основни обекти при триизмерното моделиране. PDF
4. Инструментариум за скициране. PDF
5. Триизмерно моделиране. PDF
6. Триизмерно моделиране, копиране и размножаване. Логически (булеви) операции.
7. Параметрично моделиране.
8. Инструментариум за моделиране на криви.
9. Криви получавани от други обекти.
10. Моделиране без история.
11. Сглобени единици.
12. Параметрично и свързано моделиране в сглобените единици.
13. Техническа документация.
14. Повърхнинни свободни форми.