Лектор: доц. д-р инж. Александър Евгениев Янков

Код: FBME19, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 2, Курсов проект

ОКС: бакалавър

Лекции/Записки

1.Въведение в конструирането на машини елементи PDF
2.Шпонкови съединения PDF
3.Шлицови (зъбни) съединения PDF
4.Щифтови съединения PDF
5.Резбови съединения PDF
6.Якостно изчисляване на резбови съединения PDF
7.Неразглобяеми съединения PDF
8.Заварени съединения PDF
9.Запоени съединения PDF
10.Залепени съединения PDF
11.Пресови съединения PDF
12.Еластични елементи (пружини) PDF
13.Оси и валове PDF
14.Плъзгащи лагери PDF
15.Търкалящи лагери PDF
16.Съединители PDF
17.Цилиндрични зъбни предавки PDF
18.Конусни и червячни предавки PDF
19.Планетни и вълнови предавки PDF
20.Верижни предавки PDF
21.Ремъчни предавки PDF