Лектор: доц. д-р инж. Александър Евгениев Янков

Код: BTMT24, Кредити: 7

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 1, Семинарни упражнения - 1, Курсов проект

ОКС: бакалавър

Лекции/Записки

1. Съединители – предназначение и класификация. Твърди съединители.
2. Твърди компенсиращи съединители
3. Еластични съединители
4. Управляеми съединители
5. Триещи съединители
6. Самоуправляеми съединители
PDF
7. Механични предавки – общи характеристики и к.п.д. Зъбни предавки – класификации. Геометрични зависимости при цилиндрични зъбни колела с прави зъби
8. Зъбни предавки – основен закон на зацепване
9. Еволвентно зацепване – свойства. Профилен ъгъл и ъгъл на зацепване. Коефициент на препокриване.
10. Методи за изработване на цилиндрични зъбни колела с еволвентни зъби. Изходни контури. Модифицирани изходни контури.
11. Преходна крива. Подрязване на зъбите. Минимален брой зъби свободни от подрязване. Модификации на зъбния профил
12. корекция чрез изместване. Граници на изменение на коефициента на изместване
13. Видове зацепвания на цилиндрични зъбни колела – нулево , равноизместено и изместено зацепване
PDF
14. Цилиндрични зъбни предавки с наклонени зъби
15. Цилиндрични зъбни предавки с вътрешно зацепване
16. Сили в зъбното зацепване. Характер на натоварването. Видове повреди в зъбите
17. Товароносимост на зъбни предавки
PDF
18. Конусни предавки с прави зъби
19. Червячни предавки
20. Планетни и вълнови предавки
PDF
21. Винтогаечни предавки
22. Верижни предавки
PDF
23. Ремъчни предавки
24. Предавки със зъбен ремък
PDF
25. Предавки с триещи колела PDF