Лектор: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Код: BIEe66, Кредити: 3

Хорариум (h): Лекции - 2, Семинарни упражнения - 2

ОКС: бакалавър

Анотация

Основните теми, включени в курса засягат: ролята и обхвата на производствената стратегия; области на стратегически производствени решения; управление на веригите за снабдяване с материали; стратегия на производственото планиране на капацитета; стратегии за подобряване на производството; интерфейс между производството и другите функции; практическото прилагане на стратегията за производство.