Лектор: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Код: BIEe54, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 2, Курсов проект

ОКС: бакалавър

Анотация

Основните теми, включени в курса засягат: Проектиране за производството. Технически подход при проектирането на изделия и системи. Методи на планиране и оптимизация при проектирането. Риск и надеждност. Избор на материали. Анализи и изчисляване. Производствено проектиране – примерен вариант.