Лектор: проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров

Код: BIEe34, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 1, Семинарни упражнения - 1, Курсов проект

ОКС: бакалавър

Анотация

Основните теми, включени в курса засягат: Методология на конструирането, Конструиране при статично и динамично натоварване, Якостни анализи, Анализи на разрушаването, Конструиране на машинни елементи и съединения с общо предназначение: шпонкови съединения, шлицови съединения, нитови съединения, щифтови съединения, резбови съединения, пресови съединения, заваръчни съединения, пружини, валове и оси, плъзгащи лагери, търкалящи лагери, съединители, зъбни предавки. Допуски и сглобки, грапавост на повърхнините, взаимозаменяемост.