Лектор: доц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайков

Код: BIDE19, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 3, Лабораторни упражнения - 1

ОКС: бакалавър

Анотация

„Машинознание“ е задължителна общотехническа учебенa дисциплина от бакалавърската програма на специалност “ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН”. Тя обединява основни части от теоретичната механика, теорията на механизмите и машините, съпротивлението на материалите, машинните елементи, както и други общоинженерни знания за машините и уредите, за техните възли и детайли.

Целта на учебната дисциплина е да се дадат на студентите общи представи и основни познания за машинните науки и по-специално за механичната същност на машините, достатъчни за реализиране на пълноценен професионален диалог с машинните инженери. Студентите се запознават също и с основните правила и норми за проектирането и техническите условия при изработването на машини и съоръжения за промишлеността и бита така, че да се осигурят най-подходящи форми и размери, материал, клас на точност и грапавост на повърхнините им.