Лектор: доц. д-р инж. Александър Евгениев Янков

Код: BEL24, Кредити: 7

Хорариум (h): Лекции - 3, Лабораторни упражнения - 2, Семинарни упражнения - 1, Курсов проект

ОКС: бакалавър

Лекции/Записки

1.Въведение в конструирането на машини елементи PDF
2.Шпонкови и щифтови съединения PDF
3.Шлицови (зъбни) съединения PDF
4.Резбови съединения PDF
5.Якостно изчисляване на резбови съединения PDF
6.Нитови съединения PDF
7.Заварени съединения PDF
8.Запоени съединения PDF
9.Залепени съединения PDF
10.Пресови съединения PDF
11.Еластични елементи (пружини) PDF
12.Оси и валове PDF
13.Плъзгащи лагери PDF
14.Търкалящи лагери PDF
15.Съединители PDF
16.Цилиндрични зъбни предавки PDF
17.Конусни и червячни предавки PDF
18.Планетни и вълнови предавки PDF
19.Винтогаечни предавки PDF
20.Ремъчни предавки PDF
21.Предавки с триещи колела PDF