Лектор: гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова

Код: МME9.2, Кредити: 0

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 2

ОКС: магистър

Анотация