Лектор: доц. д-р инж. Александър Евгениев Янков

Код: МME05.1, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 2

ОКС: магистър

Анотация