Image of доц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчев

доц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчев

Служебен адрес:

1000 СОФИЯ
бул. “Климент Охридски” № 8

бл. 2
кабинет: 2236a

Тел.: +359 2 965 3197

E-mail:

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС
MAPDE10Безразрушителен контрол и диагностикаМФПИИПмагистър
BMEC03Материалознание (Английски език)МФМашиностроенебакалавър
BMEHS16Материалознание (Английски език)МФМех. системибакалавър
MMECe03.2Безразрушителен контрол (Английски език)МФМашиностроенемагистър

Публикации:

Ганчев Д., "Термографичен контрол на композитни материали - монография", Издателство Артграф, София, 2015 (ISBN 978-954-9401-95-0);
Ганчев Д., Стайков К., Мирчев А., "Ултразвуков метод за регистриране на кинетиката на втвърдяване на лепилен слой", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XXII, Брой 1, стр. 270-272, XXVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 9-18 Юни 2014г, Созопол, 2014 (ISSN 1310-3946);
Ганчев Д., "Приложение на метода анализ на главните компоненти в инфрачервената термография", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XXII, Брой 1, стр. 277-279, XXVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 9-18 Юни 2014г, Созопол, 2014 (ISSN 1310-3946);
Ганчев Д., Стайков К.,Мерджанов К., "Експериментално определяне на коефициента на излъчване на тръбопроводи", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XXII, Брой 1, стр. 280-283, XXVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 9-18 Юни 2014г, Созопол, 2014 (ISSN 1310-3946);
Ganchev D., Staykov K., "Non-Destructive Testing – Laboratory exercises", Artgraf, Sofia, 2014 (ISBN 978-954-9401-90-5);
Стайков К., Ганчев Д., "Метод за откриване на локална корозия в стоманени тръби с диаметър до 40 mm посредством нормални ултразвукови вълни", сп. Акустика, год. XV, бр. 15, стр. 91-94, София, 2013 (ISSN 1312-4897);
Ганчев Д., Раденков М., "Проект на шприцформа за леене под налягане на пластмасов корпус за осветително тяло", Сборник доклади от осма конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 146-151, 25-26 Октомври 2012, София, 2012 (ISSN: 1314-040X);
Ганчев Д., "Неразрушаващ контрол на заварени съединения от алуминиеви сплави получени по метода фрикционно заваряване с разбъркване", Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен „ДОКТОР”, Технически университет - София, София, 2012;
Naidenov B., Staykov K., Ganchev D., Kutzarov S., Yochev B., "Optimal conditions for electrospinning of defect-free Poly(Vinyl Alcohol) nanofibers", Сборник доклади от шеста конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 427-432, 4-6 Ноември 2010, София, 2010 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., Динин И., "Метод за безразрушителен контрол на профилни изделия с нормални вълни", Сборник доклади от шеста конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 331-337, 4-6 Ноември 2010, София, 2010 (ISSN: 1314-040X);
Ганчев Д., Диков В., "Регистриране на нехомогенност на плътността в изделия от СВМПЕ чрез ултразвуков метод", Сборник доклади от пета конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 155-160, 5-7 Ноември 2009, София, 2009 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., Мерджанов К. , "Нискочестотен пиезо-електричен преобразувател за мониторинг на изделия с вълни на Ламб", Сборник доклади от пета конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 124-136, 5-7 Ноември 2009, София, 2009 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., "Мониторинг на изделия от стъклоусилени композитни материали посредством перманентно прикачени пиезоелектрични преобразуватели", Сборник доклади от четвърта конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 235-240, 6-8 Ноември 2008, София, 2008 (ISBN 978-954-580-260-7);
Staykov K., Ganchev D., Kutzarov S., Yochev B., "Long range ultrasonic technique for rail inspection", Book of Abstracts of 4th International Conference on NDT, 11-14 October 2007, Chania, Crete – Greece, 2007;
Yochev B., Kutzarov S., Ganchev S., Staikov K, "Investigation of Ultrasonic Properties of Hydrophilic Polymers for Dry-coupled Inspection", Book of Abstracts - 9th European Conference on Non-Destructive Testing, We.1.6.5, 25-29 September, 2006;
Ганчев Д., "Разработване на софтуер за подобряване на отношението сигнал шум при ултразвуков контрол", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XIII, Брой 3, стр. 443-447, Юни 2006, XXI Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Созопол, 2006;
Стайков К., Ганчев Д., "Повишаване на съотношението сигнал-шум с помощта на Уейвлет трансформации при контрол с вълни на Ламб", сп. Акустика, год. VII, бр. 7, стр. 54-58, София, Декември, 2005 (ISSN 1312-4897);
Ганчев Д., "Ултразвуков контрол на витла за вятърни турбини", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XII, Брой 1, стр. 212-217, XX Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 13-15 Юни 2005г, Созопол, 2005 (ISSN 1310-3946);
Ganchev D., "Nondestructive inspection techniques for detection of “kissing bond” flaws in friction stir welded aluminum alloys", Proceedings of International Conference “Pressure equipment sector in Europe and the reflections in Republic of Macedonia – Quality assurance and integrity assessment”, pp. 227-232, Skopje, Macedonia, 2005;
Тасев Хр., Ганчев Д., "Използване на спектрален анализ за регистриране на разслояване в композитни материали", сп. Акустика, год. VI, бр. 6, стр.34-39, София, Декември, 2004 (ISSN 1312-4897);
Tassev H., Yochev B., Ganchev D., "Ultrasonic technique for examination of composite materials", Proceedings of the Scientific and technical Union of Machine Building, Year XI, Issue 1, pp. 253-258, 08-10 June, 2004, XIX National Conference on Non-Destructive Testing with International Participation, 2004 (ISSN 1310-3946);
Ганчев Д., "Компютърно моделиране при ултразвуков контрол на фрикционно заварени алуминиеви сплави", сп. Акустика, год. VI, бр. 6, стр. 47-51, София, 2004 (ISSN 1312-4897);
Ганчев Д., "Вихровотоков контрол на фрикционно заварени изделия от алуминиеви сплави с използване на уейвлет анализ", Сборник доклади от първа конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 78-84, 4-6 ноември 2004, София, 2004 (ISBN 954-580-173-5);
Ganchev D., Yochev B., Kutzarov S., "Application of ultrasonic inspection for the detection of tight lack-of-penetration flaws in butt joined friction stir welded aluminum plates", Proceedings of the Scientific and technical Union of Machine Building, Year XI, Issue 1, pp. 259-264, 08-10 June, 2004, XIX National Conference on Non-Destructive Testing with International Participation, 2004 (ISSN 1310-3946);