Лектор: доц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайков

Код: MAPDE11.1, Кредити: 5

Хорариум (h): Лекции - 2, Лабораторни упражнения - 1

ОКС: магистър

Анотация

Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите за конструктивно оформяне на изделия от полимерни материали и съвременните тенденции при проектиране на технологична екипировка за изработването им. Студентите се запознават с основните видове шприцформи, както и видовете леякови и темпериращите системи, системите за изваждане на изделията и системите за центроване и водене. Разглеждат, анализират и дискутират се конструкции на инструментална екипировка за формоване на широко разпространени изделия в бита и машиностроенето. Усвояват се умения за избор на подходяща конструкция на изделието, инструмента и обслужващите го системи в зависимост от вида на преработващата машина, полимера, геометрията и якостните и технологичните изисквания към изделието. Обръща се специално внимание на автоматизираното проектиране посредством специализирани CAD/CAM/CAE софтуерни продукти от висок клас и най-новите металообработващи технологии за изработване на формоващите повърхнини. Изучават се още съвременните подходи за оптимизиране на дизайна на изделието, леяковата система и формовъчната повърхнина чрез специализирани софтуерни продукти. Студентите придобиват знания и за техническите изисквания за формуващите детайли и повърхнини, точността и грапавостта им и тяхното размерно и якостно изчисляване.