Image of доц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайков

доц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайков

Служебен адрес:

1000 СОФИЯ
бул. “Климент Охридски” № 8

бл. 2
кабинет: 2236a

Тел.: +359 2 965 3197

E-mail:

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС
BIDE19МашинознаниеМФИДбакалавър
MAPDE11.1Инструментална екипировкаМФПИИПмагистър

Публикации:

Ганчев Д., Стайков К., Мирчев А., "Ултразвуков метод за регистриране на кинетиката на втвърдяване на лепилен слой", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XXII, Брой 1, стр. 270-272, XXVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 9-18 Юни 2014г, Созопол, 2014 (ISSN 1310-3946);
Ганчев Д., Стайков К.,Мерджанов К., "Експериментално определяне на коефициента на излъчване на тръбопроводи", Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Година XXII, Брой 1, стр. 280-283, XXVII Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, 9-18 Юни 2014г, Созопол, 2014 (ISSN 1310-3946);
Ganchev D., Staykov K., "Non-Destructive Testing – Laboratory exercises", Artgraf, Sofia, 2014 (ISBN 978-954-9401-90-5);
Стайков К., Ганчев Д., "Метод за откриване на локална корозия в стоманени тръби с диаметър до 40 mm посредством нормални ултразвукови вълни", сп. Акустика, год. XV, бр. 15, стр. 91-94, София, 2013 (ISSN 1312-4897);
Naidenov B., Staykov K., Ganchev D., Kutzarov S., Yochev B., "Optimal conditions for electrospinning of defect-free Poly(Vinyl Alcohol) nanofibers", Сборник доклади от шеста конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 427-432, 4-6 Ноември 2010, София, 2010 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., Динин И., "Метод за безразрушителен контрол на профилни изделия с нормални вълни", Сборник доклади от шеста конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 331-337, 4-6 Ноември 2010, София, 2010 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., Мерджанов К. , "Нискочестотен пиезо-електричен преобразувател за мониторинг на изделия с вълни на Ламб", Сборник доклади от пета конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 124-136, 5-7 Ноември 2009, София, 2009 (ISSN: 1314-040X);
Стайков К., Ганчев Д., "Мониторинг на изделия от стъклоусилени композитни материали посредством перманентно прикачени пиезоелектрични преобразуватели", Сборник доклади от четвърта конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 235-240, 6-8 Ноември 2008, София, 2008 (ISBN 978-954-580-260-7);
Staykov K., Ganchev D., Kutzarov S., Yochev B., "Long range ultrasonic technique for rail inspection", Book of Abstracts of 4th International Conference on NDT, 11-14 October 2007, Chania, Crete – Greece, 2007;
Yochev B., Kutzarov S., Ganchev S., Staikov K, "Investigation of Ultrasonic Properties of Hydrophilic Polymers for Dry-coupled Inspection", Book of Abstracts - 9th European Conference on Non-Destructive Testing, We.1.6.5, 25-29 September, 2006;
Стайков К., Ганчев Д., "Повишаване на съотношението сигнал-шум с помощта на Уейвлет трансформации при контрол с вълни на Ламб", сп. Акустика, год. VII, бр. 7, стр. 54-58, София, Декември, 2005 (ISSN 1312-4897);